studia podyplomowe

WYDZIAŁ  MECHANICZNY  ENERGETYKI  I  LOTNICTWA
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ITC | ITLiMS

Szukaj | Spis stron www MEiL | English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pobierz
pobierz program do
czytania plików PDF

 

[Rozmiar: 2949 bajtów][Rozmiar: 2920 bajtów]

Studia podyplomowe

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Uprzejmie zawiadamiamy, że na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej są prowadzone studia podyplomowe w zakresie specjalności pn. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Studia adresowane są do osób pracujących w służbach bhp oraz do osób, zamierzających uzyskać nowe kwalifikacje.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do twórczej pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza - zaznajomienie z metodami: szacowania i analizy ryzyka zawodowego oraz przewidywania i rozpoznawania zagrożeń w środowisku pracy, a także ich eliminowania lub zmniejszania.

Wykaz wykładanych przedmiotów jest następujący: problematyka bezpieczeństwa pracy, probabilistyka, podstawy analizy niezawodności, niezawodność człowieka, biomechanika człowieka, socjologia i psychologia pracy, zagrożenia w środowisku pracy, metody analizy ryzyka zawodowego, metody eksperckie w analizach ryzyka zawodowego, zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, prawo bezpieczeństwa pracy, zadania i metody pracy służb bhp, ergonomiczna ocena stanowiska pracy, ocena zgodności, zagrożenia pożarowe i wybuchowe, zasady i środki ochrony indywidualnej, zasady ratownictwa medycznego, ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy, metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy, ocena ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, metody badania wypadków przy pracy, katastrofy przemysłowe.

Wydział ma 20 - letnie doświadczenie w prowadzeniu studiów w zakresie bhp. Doświadczenie to umożliwia ciągłe doskonalenie programu studiów i treści poszczególnych przedmiotów.

Zajęcia na oferowanych studiach są prowadzone przez wybitnych specjalistów związanych z problematyką bezpieczeństwa pracy - reprezentujących przodujące uczelnie krajowe, instytuty resortowe, centralne instytucje państwowe i in. Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas trzydniowych sesji (w czwartki: 10-18, w piątki: 8-17, w soboty: 8-15).

Zaliczenie studiów odbywa się na podstawie oceny pracy dyplomowej i sprawdzianu końcowego z całości programu studiów oraz obecności na zajęciach.

Absolwent oferowanych studiów:

 • zna
  - metody i procedury szacowania i analizy ryzyka zawodowego,
  - techniki identyfikacji zagrożeń na stanowisku pracy,
  - metody eksperckie i statystyczne szacowania poziomu zawodności i poziomu zagrożeń na stanowisku pracy,
 • potrafi
  - przeprowadzić analizę ryzyka zawodowego w skali zakładu pracy i poszczególnych stanowisk pracy,
  - opracować na tej podstawie i przedstawić przedsiębiorcy propozycję najskuteczniejszych sposobów poprawy bezpieczeństwa w skali zakładu pracy i poszczególnych stanowisk pracy,
  - ocenić, w aspekcie bezpieczeństwa, nową technologię oraz zmiany organizacji i metod pracy,
 • ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności służby bhp, w tym dotyczącą
  - ekonomicznych aspektów bezpieczeństwa pracy,
  - znaczenia i technik promocji zdrowia w zakładzie pracy,
  - zarządzania bezpieczeństwem pracy,
 • potrafi
  - współpracować w badaniach zaistniałych wypadków przy pracy,
  - współpracować w organizowaniu szkoleń w zakresie bhp i w zapewnianiu odpowiedniego ich poziomu,
  - upowszechniać wśród pracowników, a zwłaszcza wśród osób kierujących innymi, wiedzy z zakresu bhp,
 • zna ważniejsze postanowienia Kodeksu pracy, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących problematyki bhp oraz potrafi nadzorować ich przestrzeganie,
 • ma zdolność dostrzegania ograniczeń, m.in. wynikających z niepełnej wiedzy człowieka i z jego możliwości intelektualnych, konieczną w analizach zjawisk fizycznych i społecznych decydujących o poziomie bezpieczeństwa na stanowisku pracy i w skali przedsiębiorstwa,
 • ma zdolność dostrzegania losowości właściwości stanowiska pracy i jego otoczenia oraz uwzględniania jej w analizach zagrożeń i ryzyka na stanowisku pracy, a także w innych działaniach na rzecz bezpieczeństwa pracowników,
 • ma świadomość odpowiedzialności społecznej pracownika służby bhp i dostrzega wpływ jego działalności na życie i zdrowie ludzi.
 • Absolwent uzyskuje więc kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z §1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 2 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 246 poz. 2468).

  Na zakończenie studiów słuchacz otrzymuje:

 • świadectwo ich ukończenia na Politechnice Warszawskiej,
 • zaświadczenie o nabytych kwalifikacjach niezbędnych do prowadzenia działalności na rzecz bezpieczeństwa pracy w zakładzie pracy.
 • Opłata za studia wraz z kosztami skryptów, które otrzymują uczestnicy wynosi 4900 zł (z możliwością rozłożenia na 2 raty).

  Rejestracja kandydatów

  Administrator

  bhp