UP
PW
WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Studia podyplomowe BHP Warszawa
prowadzone na Wydziale MEiL PW
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy


Ryzyko całkowite na stanowisku pracy.
Ryzyko całkowite na stanowisku pracy

Uprzejmie zawiadamiamy, że na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej są prowadzone studia podyplomowe w zakresie specjalności pn. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Studia adresowane są do osób pracujących w służbach bhp oraz do osób zamierzających uzyskać nowe kwalifikacje.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do twórczej pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza - zaznajomienie z metodami: szacowania i analizy ryzyka zawodowego oraz przewidywania i rozpoznawania zagrożeń w środowisku pracy, a także ich eliminowania lub zmniejszania.

Wykaz wykładanych przedmiotów jest następujący: problematyka bezpieczeństwa pracy, probabilistyka, podstawy analizy niezawodności, niezawodność człowieka, biomechanika człowieka, socjologia i psychologia pracy, zagrożenia w środowisku pracy, metody analizy ryzyka zawodowego, metody eksperckie w analizach ryzyka zawodowego, zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, prawo bezpieczeństwa pracy, zadania i metody pracy służb bhp, ergonomiczna ocena stanowiska pracy, ocena zgodności, zagrożenia pożarowe i wybuchowe, zasady i środki ochrony indywidualnej, zasady ratownictwa medycznego, ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy, metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy, ocena ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, metody badania wypadków przy pracy, katastrofy przemysłowe.


Wydział ma 27-letnie doświadczenie w prowadzeniu studiów w zakresie BHP. Doświadczenie to umożliwia ciągłe doskonalenie programu studiów i treści poszczególnych przedmiotów.


Zajęcia na oferowanych studiach są prowadzone przez wybitnych specjalistów związanych z problematyką bezpieczeństwa pracy - reprezentujących przodujące uczelnie krajowe, instytuty resortowe, centralne instytucje państwowe i in. Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas trzydniowych sesji (w czwartki: 10-18, w piątki: 8-17, w soboty: 8-15).

Zaliczenie studiów odbywa się na podstawie oceny pracy dyplomowej i sprawdzianu końcowego z całości programu studiów oraz obecności na zajęciach.