UP
PW
WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Studia podyplomowe BHP Warszawa
prowadzone na Wydziale MEiL PW
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy


Ryzyko całkowite na stanowisku pracy.
Ryzyko całkowite na stanowisku pracy

Uprzejmie zawiadamiamy, że na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej są prowadzone studia podyplomowe w zakresie specjalności pn. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Studia adresowane są do osób pracujących w służbach bhp oraz do osób zamierzających uzyskać nowe kwalifikacje.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do twórczej pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza - zaznajomienie z metodami: szacowania i analizy ryzyka zawodowego oraz przewidywania i rozpoznawania zagrożeń w środowisku pracy, a także ich eliminowania lub zmniejszania.

Wykaz wykładanych przedmiotów jest następujący: problematyka bezpieczeństwa pracy, probabilistyka, podstawy analizy niezawodności, niezawodność człowieka, biomechanika człowieka, socjologia i psychologia pracy, zagrożenia w środowisku pracy, metody analizy ryzyka zawodowego, metody eksperckie w analizach ryzyka zawodowego, zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, prawo bezpieczeństwa pracy, zadania i metody pracy służb bhp, ergonomiczna ocena stanowiska pracy, ocena zgodności, zagrożenia pożarowe i wybuchowe, zasady i środki ochrony indywidualnej, zasady ratownictwa medycznego, ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy, metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy, ocena ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, metody badania wypadków przy pracy, katastrofy przemysłowe.


Wydział ma 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu studiów w zakresie BHP. Doświadczenie to umożliwia ciągłe doskonalenie programu studiów i treści poszczególnych przedmiotów.


Zajęcia na oferowanych studiach są prowadzone przez wybitnych specjalistów związanych z problematyką bezpieczeństwa pracy - reprezentujących przodujące uczelnie krajowe, instytuty resortowe, centralne instytucje państwowe i in. Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas trzydniowych sesji (w czwartki: 10-18, w piątki: 8-17, w soboty: 8-15).

Zaliczenie studiów odbywa się na podstawie oceny pracy dyplomowej i sprawdzianu końcowego z całości programu studiów oraz obecności na zajęciach.

Ryzyko całkowite na stanowisku pracy, szacowane metodą Lammda
Przykład wyników analizy ryzyka na stanowisku pracy metodą Lambda
Przykład wyników analizy ryzyka na stanowisku pracy metodą c-zero